Detaljplan för Kallfors 1:341 (tidigare del av Kallfors 1:4) m.fl. (Kallfors Ängar och Uppsamlingsväg)

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen.

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för ett nytt bostadsområde och en uppsamlingsväg i Kallfors i Järna. Området ligger i anslutning till Östra och Norra Kallfors. Projektet utgår ifrån översiktsplanens riktlinjer samt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivningar, där avsikten är att förtäta i lägen med goda förbindelser till centrala Järna.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse med radhus, parhus och flerbostadshus i två till fyra våningar plus vind som kan inredas, sammanlagt prövas cirka 400 bostäder. Utbyggnaden ska ske på ett sätt som är anpassat till den omgivande lantliga karaktären i materialval och variation. Området kommer utformas i en modern träpanelarkitektur i en gles tätortsstruktur med anpassning till landskapet. Inom kvartersmarken ska ytor för rekreation, lek, odling och samvaro ordnas. Ett mindre lokalt centrum med icke störande verksamheter är möjlig att ordna i centrala delen av planområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra nya kommunala vägsträckor samt en kommunal park.

Tidplan

Samråd 2 november - 22 december 2023
Granskning beräknas ske 3 kvartal 2024
Antagande beräknas ske 2 kvartal 2025

 

Just nu är planförslaget på samråd. 

Synpunkter ska lämnas med e-post till adressen sbk.plan@sodertalje.se eller med brev till postadressen Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten, 151 89 Södertälje senast den 22 december 2023.

Förslaget finns tillgängligt här på webben, stadsbiblioteket, Järna biblioteket och i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider

Vi kommer ha två samrådsmöten, då kan du träffa tjänstepersoner och politiker för att få svar på dina frågor. På mötena kommer en presentation av det nya förslaget till detaljplanen att hållas. För att delta mailar du till sbk.plan@sodertalje.se


Tid: torsdag den 23 november 2023 kl. 17.30 - 19.15
Plats: Ljungbackens Ishall (Rönnvägen 3,
Järna Stockholms län)


Tid: torsdag den 30 november 2023 kl. 17.30 - 19.00
Plats: Mötet äger rum digitalt via Teams

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje