Aktuellt

Ingen uthyrning av elsparkcyklar just nu

2022-03-03

Tekniska nämnden har tagit beslut om att, för närvarande, inte ge tillstånd till uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats och kommunal mark.

Beslutet togs baserat på en utredning som samhällsbyggnadskontoret utförde under hösten 2021 i syfte att undersöka förutsättningarna för delade elsparkcykeltjänster i kommunen. Utredningen redogjorde bland annat för fordonets roll i trafiksystem och möjligheter att reglera tjänsterna. Utredningen har visat att nackdelarna och riskerna med delade elsparkcykeltjänster i nuläget är större än fördelarna och möjligheterna. Dessutom är det flera aspekter som bedöms ha osäker påverkan.

I den omvärldsanalys som gjorts är det tydligt att det finns brister i kommuners möjlighet att reglera elsparkcyklarna. Det är fortfarande en relativt ny företeelse i trafiksystemet där det exempelvis finns otydligheter kring regler och ansvarsförhållandet mellan användare och uthyrare.

Nackdelarna och riskerna överväger fördelarna och möjligheterna

I utredningen har ökad mobilitet och flexibilitet samt avlastning och komplettering av kollektivtrafiken tagits upp som exempel på fördelar. Det finns även en möjlighet att resandet blir mer hållbart genom att man väljer elsparkcykeln istället för bil. Tjänsten är också relativt billig jämfört med att äga ett eget fordon eller köpa månadskort i kollektivtrafiken, vilket är en inkluderande faktor, särskilt för de personer som inte reser regelbundet.  

En av nackdelarna är att elsparkcyklarna dock sällan ersätter bilen, utan snarare redan hållbara resor med kollektivtrafik eller gång. Detta medför risken att elsparkcyklarna konkurrerar med kollektivtrafiken snarare än att komplettera den. Utöver det felparkeras ofta elsparkcyklar, vilket bidrar till dålig framkomlighet och utgör en olycksrisk för förbipasserande. Felparkeringarna orsakar också mer jobb för kommunen med flytt av fordon och iordningsställande.

Elsparkcykeltjänsterna lägger stort ansvar på att föraren har kunskap om trafikregler och vana vid fordonet och trafiken. Vidare kan faktorer såsom ålder, inkomst och fysiska förutsättningar begränsa hur inkluderande tjänsten är. Även tjänstens geografiska avgränsning innebär att elsparkcyklarna inte görs tillgängliga för en hel stad eller kommun.

Framtiden

Även om beslutet ger negativt besked till uthyrning av elsparkcyklar idag, visar utredningen också att det sker ständig utveckling kring fordonen och tjänsterna. Det innebär att förutsättningarna kan komma att ändras på sikt, varpå beslut om uthyrning kan tas upp igen.

Om kommunen i framtiden ger ett positivt besked om införande av delade elsparkcyklar krävs ett större arbete som även behöver pågå kontinuerligt efter att tjänsten etablerats. Det behövs bland annat reglering av var och hur tjänsten ska fungera, förberedelser för ökat drift- och underhållsarbete, avsiktsförklaring med aktör/er samt dialog med polis, medborgare och andra berörda parter. Systemet behöver därefter utvärderas, underhållas och anpassas kontinuerligt.

Tekniska nämnden har i samband med beslutet gett samhällsbyggnadskontoret uppdrag att göra en grundläggande regleringsutredning utifrån juridiska förutsättningar, för att säkerställa att kommunen kan hantera situationen om en elsparkcykelaktör etablerar sin tjänst utan tillstånd.