Ny parkeringsstrategi håller på och tas fram

Södertälje kommun håller på och tar fram en ny parkeringsstrategi. Den nya parkeringsstrategin ska ha en större flexibilitet över tid och ska i förlängningen leda till att möjliggöra ett större hållbart resande.

I början av veckan fattade Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut om att fortsätta arbetet med att ta fram en ny parkeringsstrategi och konkretisera den struktur som hittills tagits fram.

Syftet med parkeringsstrategin är att ange inriktningen för parkeringsplanering i kommunen. Till exempel handlar den om att reglera hur många parkeringsplatser som behöver byggas vid ny- och ombyggnation. Både cykel- och bilparkering regleras i strategin.

Biltät kommun

Södertälje sticker ut som den kommun i Stockholm där flest andel invånare äger bil – 71% av Södertäljeborna (över 18 år) äger bil jämfört med regionsnittet på 49%. Bilinnehavet har dessutom ökat betydligt mer än befolkningen – mellan 2016 och 2020 ökade bilinnehavet med 29% medan befolkningen ökade bara 5%.

Ett mål för Södertälje kommun är att öka möjligheterna till hållbart resande. Därför finns ett fokus på hållbar planering för att minska behovet av bilanvändning och för att marken ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. I planläggandet av nya bostäder finns ett lägst antal parkeringsplatser som exploatören måste uppfylla i byggandet av till exempel flerbostadshus. Det kallas parkeringstal (p-tal).

I den nya parkeringsstrategin skissar man fram ett flertal olika koncept, som ska bidra till ett mer flexibelt parkeringssystem över tid. Med bra geografiska förutsättningar kan ett ”gynnsamt läge” (närhet till kollektivtrafik, skola och livsmedelsbutik) bidra till att sänka p-talet.

Exploatören kan själv påverka p-talet genom att göra vissa mobilitetsåtgärder för att främja hållbart resande, såsom bil- och cykeldelningstjänster

Parkeringsbehovet ska lösas inom den egna fastigheten, men inom strategin tittar man även på möjligheten att förmedla parkeringsplatser mellan fastigheter genom en förmedlarfunktion, för att optimera användandet av befintliga parkeringsplatser.

Vad händer nu?

Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden har nu fattat beslut om ett inriktningsbeslut att fortsätta arbeta med parkeringsstrategin. Under vintern 2023/2024 förväntas man anta den nya parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin ska gälla för hela Södertälje kommun, inklusive stadskärnan.