Detaljplan för Sandviken, Etapp 2

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende. Det finns även ett politiskt uppdrag att förse området med gång- och cykelväg.

Planläggningen i Sandviken är uppdelad i två etapper. Läs mer om ändring av detaljplan för Sandviken, Etapp 1 på projektets hemsida: www.sodertalje.se/detaljplan/sandvikenetapp1

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten och möjliggöra permanentboende. Byggrätter, avstyckningsmöjligheter, behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och markreservat för underjordisk ledning kommer att utredas i detaljplanearbetet. Det finns även ett politiskt uppdrag om att möjliggöra en G-C-väg.

Utvecklingen i Sandviken ska ta hänsyn till befintliga kulturvärden och karaktärsdrag.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken med omgivningar är angeläget för att förhindra fortsatt utsläpp av enskilda avlopp då Mälaren behöver skyddas som dricksvattentäkt. Delar av planområdet utgör vattenskyddsområde.

Tack vare tidigare medborgardialog och lagt medborgarförslag samt tidigare detaljplaneprocess finns ett rikt underlag att utgå från. Det har också hållts en barn- och ungdomsdialog. 

Eftersom planarbetet i enlighet med bland annat önskemål i medborgardialog har inriktning att möjliggöra ett fortsatt enskilt huvudmannaskap så förs en löpande dialog med de föreningar som finns i området så som samfälligheter och vägföreningar.

Vad pågår just nu 

2024-06-11 beslutade stadsbyggnadsnämnden att detaljplanen för Sandviken, etapp 2 kan gå ut på samråd. 

Samrådshandlingarna publiceras den 2024-06-18 och består av:

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

- Plankartor, del 1-7

- Planbeskrivning med bilagor 1-9

1. Särskilt värdefulla byggnader

2. Fornlämningar i planområdet (Finns i planbeskrivningen)

3. Detaljplan 0181K-P1283A (Finns i planbeskrivningen)

4. Byggnadsplan 0181K-P852C (Finns i planbeskrivningen)

5. Fastighetskonsekvenstabell med bilagor

5a. Markintrångskarta 1-7

6. Lokaliseringsprövning, gång-och cykelväg

7. Illustration gång- och cykelväg

8. Skötselförslag groddjur 

9. Illustration av gemensamhetsanläggningar

 

Från 18 juni 2024 fram till och med 14 september 2024 finns samrådsförslaget på följande platser:

  • Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider)
  • Södertälje stadsbibliotek, Lunagallerian 4
  • Enhörna bibliotek, Sandviksvägen 60
  • Denna webbsida

Informationsmöte kommer att hållas i Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26. Under mötet finns representanter från Södertälje kommun på plats för att svara på frågor.

Tid: 2024-08-22, kl. 17.30-20.30
Plats för informationsmöte: lokalen Trombon, plan 1, Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26

För att veta hur mycket fika vi ska beställa till samrådsmötet så är vi tacksamma om ni senast 2024-08-12 anmäler hur många som tänker delta på samrådsmötet. Anmälan via länk denna webbsida: (länk publiceras 2024-06-18)

Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har synpunkter i ärendet. Hänvisa till ärendet via diarienummer EN 2023/000024. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och ska senast den 14 september 2024 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret.

E-postadress: sbk.plan@sodertalje.se
Postadress: Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje

 

Samrådet sker under semestertider, med anledning av detta anges veckor som handläggare kan nås nedan.

 

Anna Fredrikson, Planarkitekt, besvarar frågor om detaljplanebestämmelser och plankarta. Anna kan nås vecka: 25, 32 - 37
Telefon (direkt): 08-523 069 32, E-post: anna.fredrikson@sodertalje.se

 

Edwin Björkefall, Exploateringsingenjör, besvarar frågor om genomförandebeskrivningen. Edwin kan nås vecka: 25-27 (t.o.m. ons 3/7) samt v. 33-37
Telefon: 010-202 93 12, E-post: edwin.bjorkefall@sodertalje.se

 

Elisabet Öhman, VA-ingenjör, TelgeNät, besvarar frågor om VA-projektet. Elisabet kan nås vecka: 22 - 27, 33 – 36
Telefon: 08-550 210 30, E-post: elisabet.ohman@telge.se

 

Klara Henning, Trafikingenjör, besvarar frågor om G-C-vägen. Klara kan nås vecka: 25-26 samt v. 32-37
Telefon: 08-523 017 63, E-post: klara.henning@sodertalje.se

Nedan följer en beskrivning av planläggningens båda etapper

Etapp 1

Etapp 1 omfattar ändring av befintlig detaljplan. En detaljplaneändring innebär att nuvarande användningsområde inte kommer att förändras; grönområde kommer att kvarstå som grönområde och kvartersmark kommer att kvarstå som kvartersmark.

Samråd genomfördes mellan 1 juni 2023 och 8 september 2023. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är under granskning. 

Etapp 1, diarienummer: EN 2023/000023

Tidigare diarienummer: SBN-2012-01084

 

Etapp 2

Etapp 2 omfattar planläggning av befintliga bebyggelseområden öster och väster om befintligt detaljplaneområde.

Synpunkter på planförslaget tas emot under tiden för samråd och granskning. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är under samråd. 

Etapp 2, diarienummer: EN 2023/000024

Tidigare diarienummer: SBN-2012-01084

 

Pågående och kommande utredningar:

- Etapp 1 och 2, miljöteknisk markutredning,avgränsning av förorenade områden, förväntas inledas mars 2024.

- Etapp 2, invetering av murar med biotopskydd sker i maj 2024

 

Färdiga utredningar

- Arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning), Etapp 1

- Barn och ungdomsdialog, Etapp 1 och 2

- Översiktlig geoteknisk utredning, Etapp 1 och 2

- Riskutredning - allergener, Etapp 1 och 2

- Utredning av fastighetsgränser, Etapp 1 

- Naturvärdesinventering, Etapp 1 och 2

- Kulturmiljöinventering, Etapp 1 och 2

- Dagvattenutredning, Etapp 1 och 2

- Medborgardialog, Etapp 1 och 2

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, Etapp 1

- PM, Besöksmål och upplevelsevärden i Enhörna

- Övesiktlig utredning av fastighetsgränser med fältbesök, Etapp 2

- Miljöteknisk markutredning, Etapp 2

- Arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning), Etapp 2

- Fågelinventering, Etapp 2

- Artskyddsutredning, fågel, Etapp 2

- Groddjursinventering och sköteslförslag, rapport och skötselförslag, Etapp 1 och 2

- Förprojektering gång-och cykelväg, beräknas klar i mars 2024, Etapp 2

-  Dagvattenutredning gång-och cykelväg, inklusive avrinningsområden som påverkar GC-vägen, beräknas klar i mars 2024, Etapp 2

 

Bakgrund   

I februari 2017 beslutade Enhörna kommundelsnämnd att upprätta ett förslag till detaljplan för Ekeby m.fl. Planen omfattade en ny väg till Sandviken och en relativt stor exploatering i området. På grund av till stora delar negativa synpunkter på planförslaget gjordes en konsekvensutredning av förslaget 2018. Konsekvensutredningen gav förslag på alternativ på fortsatt planläggning med tre alternativ (se dokument; konsekvensbeskrivningen till höger)

I september 2018 beslutade Enhörnanämnden om ny inriktning på planarbete för Enhörna, Sandviken med planändring för område som omfattas av byggnadsplan och ny plan för invidliggande tätbefolkat område.

 

Preliminär tidplan

Etapp 1, ändring av befintlig detaljplan

December 2021, uppstart

2023, 1/6 - 8/9, Samråd 

2024, kvartal 4, Granskning

2025, kvartal 2, Antagande

2025, kvartal 3, Laga kraft

 

Etapp 2

2022, kvartal 2, Projektstart

2024, kvartal 2, Samråd

2025, kvartal 1, Granskning

2025, kvartal 3, Laga kraft

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje