Ändring av detaljplan för Sandviken, Etapp 1

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende.

Läs mer om detaljplan för Sandviken, Etapp 2 på projektets hemsida: www.sodertalje.se/detaljplan/sandvikenetapp2

Allas synpunkter är viktiga. De kommer sammanställas och bemötas av ansvarig planarkitekt i en samrådsredogörelse som publiceras på detaljplanens hemsida i samband med att detaljplanen når granskningsskedet. 

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten och möjliggöra permanentboende. Byggrätter, avstyckningsmöjligheter, behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och markreservat för underjordisk ledning kommer att utredas i detaljplanearbetet.

Utvecklingen i Sandviken ska ta hänsyn till befintliga kulturvärden och karaktärsdrag.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken med omgivningar är angeläget för att förhindra fortsatt utsläpp av enskilda avlopp då Mälaren behöver skyddas som dricksvattentäkt. 

Tack vare tidigare medborgardialog och lagt medborgarförslag samt tidigare detaljplaneprocess finns ett rikt underlag att utgå från.

Eftersom planarbetet har inriktning att möjliggöra ett fortsatt enskilt huvudmannaskap så förs en löpande dialog med de föreningar som finns i området så som samfälligheter och vägföreningar.

En enkät som riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år har genomförts för att identifiera vad barn och ungdomar uppskattar, saknar eller vill förändra i området.

 

Vad pågår just nu

Planarbete pågår och är indelat i etapper;

Etapp 1

Etapp 1 omfattar ändring av befintlig detaljplan. En detaljplaneändring innebär att nuvarande användningsområde inte kommer att förändras; grönområde kommer att kvarstå som grönområde och kvartersmark kommer att kvarstå som kvartersmark.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar planläggning av befintliga bebyggelseområden öster och väster om befintligt detaljplaneområde.

 

Pågående och kommande utredningar:

-  Etapp 2, miljöteknisk markutredning, rapport inväntas under september 2023

- Etapp 2, arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning). Länsstyrelsens beslut inväntas

- Etapp 2, april - november 2023, förprojektering gång- och cykelväg.

- Etapp 2, dagvvattenutredning gång- och cykelväg, ej påbörjad

- Etapp 1, kompletterande dagvattenutredning "Gula floden", ej påbörjad

-  Groddjursinventering, rapport inväntas i oktober 2023

-  Fågelinventering, rapport inväntas i september 2023

Färdiga utredningar

- Arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning), Etapp 1

- Barn och ungdomsdialog, Etapp 1 och 2

- Översiktlig geoteknisk utredning, Etapp 1 och 2

- Riskutredning - allergener, Etapp 1 och 2

- Utredning av fastighetsgränser, Etapp 1 

- Naturvärdesinventering, Etapp 1 och 2

- Kulturmiljöinventering, Etapp 1 och 2

- Dagvattenutredning, Etapp 1 och 2

- Medborgardialog, Etapp 1 och 2

- Undersökning om betydande miljöpåverkan, Etapp 1

- PM, Besöksmål och upplevelsevärden i Enhörna

- Etapp 2, utredning av fastighetsgränser

 

Bakgrund   

I februari 2017 beslutade Enhörna kommundelsnämnd att upprätta ett förslag till detaljplan för Ekeby m.fl. Planen omfattade en ny väg till Sandviken och en relativt stor exploatering i området. På grund av till stora delar negativa synpunkter på planförslaget gjordes en konsekvensutredning av förslaget 2018. Konsekvensutredningen gav förslag på alternativ på fortsatt planläggning med tre alternativ (se dokument konsekvensbeskrivningen till höger)

I september 2018 beslutade Enhörnanämnden om ny inriktning på planarbete för Enhörna, Sandviken med planändring för område som omfattas av byggnadsplan och ny plan för invidliggande tätbefolkat område.

 

Preliminär tidplan

Etapp 1, ändring av befintlig detaljplan

December 2021, uppstart

2023, 1/6 - 8/9, Samråd 

2024, kvartal 2, Granskning

2024, kvartal 4, Antagande

2025, kvartal 1, Laga kraft

Etapp 2

2022, kvartal 2, Projektstart

2024, kvartal 1, Samråd

2024, kvartal 3, Granskning

2025, kvartal 1, Laga kraft

 

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje