Rösberga

Rösberga

Rösberga förskolecenter ligger i Ronna och bedriver även verksamhet för barn som av olika anledningar behöver vara i en mindre grupp där de kan ges möjlighet till ett tydligt stöd av pedagoger på grund av t.ex. en neuropsykiatrisk diagnos, tal- och språkförsening eller en generell utvecklingsförsening.

På Rösberga förskolecenter ser vi olikheter som en tillgång och vi har valt välkomnandets pedagogik som ett av våra värden att särskilt värna. Vi vill välkomna alla de som vi möter genom vår förskola med genuinitet och nyfikenhet.
Vår verksamhet bygger på allas rätt att få vara olika och allas rätt att känna sig respekterad i sin olikhet, oavsett om den är kulturell eller individuell. Vi tar särskilt ställning för att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få samma möjlighet till meningsfull och utmanande verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid att förskolan ska vara rolig – här ska lek och lärande gå hand i hand. Här ska barnen få möta nyfikna, engagerade pedagoger som tillsammans med barnen vill förstå världen.

Vi har ett projekterande arbetssätt där hela förskolan utgår från samma projekttitel. I det projekterande arbetssättet utforskar vi skeenden och fenomen, tankar och teorier, tillsammans och enskilt. Genom fotografier, filmer, barnens alster och texter reflekterar vi kring processerna och sätter på det sättet ord på det lärande som sker.
På hemvisterna har barnen tillgång till ett varierat material där olika språk får möjlighet att utvecklas. Vi har också en ateljé där barn får tillgång till en ateljeristas kompetens och möjlighet att fördjupa sig i estetiska uttryck.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till personalen på ditt barns avdelning.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. På Rösberga förskolecenter finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.