Tveta

Tveta

I Tveta förskoleområde finns fem förskolor; Saltsjöns förskola i Pershagen, Vikingens förskola i Södra samt Hovsjö förskola, Granö förskola och Måsens förskola i Hovsjö.

Under de tio terminer som barnen kan komma att gå på våra förskolor arbetar vi med tio olika terminsrubriker som är utvalda med inspiration från förskolans läroplan. Detta innebär att barnen på avdelningarna är indelade i åldershomogena grupper så långt det är möjligt, varje avdelning har en utbildningsmiljö som är utformad för att ge just den åldersgruppen meningsskapande utmaningar utifrån deras intressen och tidigare erfarenheter. På så vis skapar vi förutsättningar till progression och kontinuitet kopplat till läroplanens alla strävansmål under hela förskoleutbildningen - Tio terminer.

Vi arbetar projekterande där både det enskilda barnets och barngruppens intressen, erfarenheter, förmågor och frågor ligger till grund för våran målstyrda undervisning. Relationer, lek och kommunikation är grundläggande för omsorg, utveckling och lärande. Därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa och behålla goda pedagogiska relationer och har i all undervisning ett övergripande fokus på leken och på barnens språk- och kunskapsutveckling.

Vi vill genom vårt helhetstänk om utbildning och undervisning ge alla barn i våra förskolor de allra bästa förutsättningarna till att få fördjupade kunskaper inom läroplanens samtliga målområden, och förutsättningar till att så långt det är möjligt utveckla alla sina förmågor. Vi vill ge barnen en bra grund för ett livslångt lärande och förbereda dem för framgång i fortsatt utbildning. 

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till personalen på ditt barns avdelning.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Tveta förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.