Mariekäll-Saltskog

I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde finns sju förskolor; Annexets förskola, Burspråkets förskola, Fasadens förskola, Petunians förskola och Takets förskola i Saltskog samt Gullpudrans förskola och Ängsviolens förskola i Mariekäll. Petunians förskola går dock inte att söka till utan fungerar från och med hösten 2023 som en avdelning till Gullpudrans förskola, då barn som blir fem år flyttar från Gullpudrans förskola till Petunians förskola.

I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde välkomnar vi barn och deras familjer till en verksamhet som ser såväl till individens som till gruppens betydelse för barns utveckling och lärande. Vi ser omsorg, utveckling och lärande som en helhet. Det är viktigt för oss att verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. 

Vi erbjuder en spännande vardag med många möjligheter till undersökande och utforskande tillsammans med kamrater och pedagoger på förskolan. Leken har en central roll i barnens vardag och lärandet sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat.

För att alla barn ska känna sig delaktiga, kompetenta och lära på bästa sätt erbjuder vi en stor variation av uttryckssätt, så som skapande material, dans, rörelse, sång, musik och dramatisering.

Vi arbetar projekterande med utgångspunkt i hållbar utveckling och utifrån vår gemensamma rubrik: "Odla Växa Leka". Genom att arbeta projekterande kan vi fånga upp barnens intressen, nyfikenhet och det som barnen vill lära sig mer om. Det projekterande arbetet ger barnen möjlighet att utforska och fördjupa sig i ett ämne genom spännande material i miljöer som stimulerar deras lärande, kreativitet och lust till berättande.

Vi arbetar aktivt med barnlitteratur genom högläsning, samtal kring text och gestaltning. Att väcka barns intresse för litteratur vet vi är en faktor för att lyckas väl i skolan och i det fortsatta livet. Som ett tillägg i vårt arbete med att stödja barns språkutveckling och berättande har alla barn på våra förskolor tillgång till vårt gemensamma Förskolebibliotek och IKT:et. 

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till rektor. Kontaktuppgifter finns nedan.