Mariekäll-Saltskog

I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde finns sju förskolor; Annexets förskola, Burspråkets förskola, Fasadens förskola, Petunians förskola och Takets förskola i Saltskog samt Gullpudrans förskola och Ängsviolens förskola i Mariekäll.

I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde välkomnar vi barn och deras familjer till en verksamhet som ser såväl till individens som till gruppens betydelse för barns utveckling och lärande. Vi erbjuder en spännande vardag med många möjligheter till undersökande och utforskande tillsammans med kamrater och pedagoger på förskolan. Vi ser omsorg, utveckling och lärande som hörnstenar och det är viktigt för oss att verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. Genom glädje, lek, språk, samspel, kommunikation och estetiska upplevelser erbjuder vi en intressant och glädjefylld verksamhet på våra förskolor. 

I vår verksamhet arbetar vi projekterande och läsåret 2021/2022 utifrån en gemensam rubrik: ”Lekvärldar och ordmagi”.

Genom att arbeta projekterande ges barnen många möjligheter att möta spännande material i miljöer som stimulerar deras lärande, kreativitet och lust till berättande. Utifrån vad barnen blir nyfikna på, utforskar och fördjupar sig barn och pedagoger kring detta tillsammans. För att alla barn ska känna sig delaktiga och kompetenta erbjuder vi en stor variation av sätt att uttrycka sig igenom, så som skapande material, dans, rörelse, sång, musik och dramatisering. Alla barn på våra förskolor har tillgång till vårt Förskolebibliotek och IKT:ek som ett tillägg i vårt arbete med att stödja barns språkutveckling och berättande. Förskolebiblioteket finns på vår förskola Fasaden i Saltskog och IKT:eket finns på vår förskola Gullpudran i Mariekäll

Välkomnade, delaktighet och medforskande är våra ledord både utifrån ett barn - och vuxenperspektiv och genomsyrar arbetet på våra förskolor.

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. I Mariekäll-Saltskogs förskoleområde finns ett funktionellt delat ledarskap. Har du frågor om exempelvis placering, barnets schema m.m. kan du vända dig till enhetschefen. Gäller dina frågor den pedagogiska verksamheten kan du vända dig till förskolechefen. Kontaktuppgifter finns nedan.