Västra

Västra

I Västra förskoleområdet finns sju förskolor; Blommans förskola, Brolunda förskola och Trossens förskola i Västra Blombacka, Pumpans förskola, Skeppets förskola och Svingelns förskola i Geneta samt Högmohöjdens förskola.

I Västra förskoleområdet vill vi ge barnen en barndom som gör dem väl rustade att föra Sverige mot en hållbar framtid. Barnen i våra förskolor ska utveckla kommunikations - och inlevelseförmåga samt tolerans på ett sätt som gör dem kompetenta att möta världen.

Vi vill att de erfarenheter barnen får i förskolan lägger grunden till deras tro på och tillit till sig själva som tänkande, kreativa och lärande individer samtidigt som de är nyfikna på andras olika sätt att se på världen.

Samtliga barngrupper utgår från en gemensam projektrubrik för att kunna lära av och tillsammans med varandra. Detta sker genom ett processinriktat och utforskande arbetssätt som utgår från förskolans läroplan. I detta arbete tar vi tillvara på barnens förkunskaper, tankar och intressen som vi vidareutvecklar i gruppen.

Våra förskolor ska vara demokratiska mötesplatser för barn, familjer och pedagoger där mångfald och olikhet ses som en berikande tillgång där vi vuxna är viktiga förebilder. I verksamheten levandegör vi demokratiska värden samtidigt som vi stimulerar till kreativitet och lärande tillsammans med andra. Med hjälp av verktyget pedagogisk dokumentation, kan vi förstå och synliggöra barns läroprocesser och på så sätt utmana dem vidare.

Vi arbetar efter idén att barn har ”hundra språk”, d.v.s. många olika sätt att uttrycka och konstruera kunskap på. Vi lägger särskild vikt vid att ha många olika utmanande miljöer där barn kan mötas kring ett rikt, varierat och kreativt material i mindre grupper under hela dagen.

Det blir också viktigt för oss att vara närvarande och delta i barnens utforskande, lek och samspel då det språkutvecklande arbetet är ett prioriterat område hos oss.     

Har du frågor rörande ditt barn så ska du i första hand vända dig till ditt barns avdelning eller förskolans utvecklingsledare. Kontaktuppgifter finns på respektive förskolas hemsida, och länkar dit finns nedan.

I vissa frågor kan du vilja vända dig till förskoleområdets ledning. Kontaktuppgifter finns nedan.