Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs

Planområdet ligger i området Almnäs ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 50 ha mark. I norr och väster gränsar planområdet till Nykvars kommun och i söder mot Svealandsbanan. Väg 518 som ligger strax öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industri och logistik som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd.

Tidplan

Samråd beräknas ske andra kvartalet 2021

Granskning beräknas ske första kvartalet 2021

Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2022

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje