Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs

Planområdet ligger i området Almnäs ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 50 ha mark. I norr och väster gränsar planområdet till Nykvars kommun och i söder mot Svealandsbanan. Väg 518 som ligger strax öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industriverksamhet som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd.

Tidplan

Detaljplanen var på samråd mellan 1 juli 2021 till 2 september 2021

Granskning beräknas ske runt årskiftet 2022/2023

Antagande beräknas ske kvartal två/tre 2023

 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

vacksta.jpg
Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje