Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs

Detaljplanens syfte

Planområdet ligger i området Almnäs ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 50 ha mark. I norr och väster gränsar planområdet till Nykvars kommun och i söder mot Svealandsbanan. Väg 518 som ligger strax öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet. Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industriverksamhet som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd.

Tidplan

Samråd genomfördes mellan 1 juli 2021 till 2 september 2021

Granskning beräknas ske kvartal 1 2024

Antagande beräknas ske kvartal 2 2024

 

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje