Detaljplan för Karleby 2:9 m.fl. (Igelstaverket)

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov.

Söderenergi AB har tidigare inkommit med förfrågan om ändring av markanvändning längs Nynäsvägen vid Igelstaverket och har nu även inkommit med andra behov.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bemöta de behov som har uppkommit för Igelstaverket. Frågor som kommer behandlas i planarbetet handlar bland annat om att tillföra ny mark och utöka byggrätten för verksamheten, möjliggöra produktionsanläggning för fjärrkyla, möjliggöra ny bränslemottagning, arbeta med trafiksituationen vid Igelstaverket för att skapa en helhetslösning. Trafiksituationen berör dels Nynäsvägen men också möjligheten för utsträckning av befintligt gång- och cykelnät till orter söder om Igelstaverket.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2022.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2022.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2023.

Tidigare planarbete

Tidigare fanns ett planarbete som endast berörde kajen vid Igelstaverket samt Nynäsvägen intill (Detaljplan för Karleby 2:7, 2:8 och 2:9), detta planarbete har lagts ned. Den nya detaljplanen som beskrivs ovan tar med de frågor som fanns i det föregående planarbetet men lyfter även in nya frågor samt berör ett större område.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje