Detaljplan för Karleby 2:9 m.fl. (Igelstaverket)

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov.

Söderenergi AB har tidigare inkommit med förfrågan om ändring av markanvändning längs Nynäsvägen vid Igelstaverket och har nu även inkommit med andra behov.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att förbättra trafiksituationen vid Nynäsvägen mellan Igelstaverket och Igelstahamnen, möjliggöra gång- och cykelväg förbi Igelstaverket, utöka byggrätten, säkerställa Igelstaverkets verksamhet samt rätta till planstridiga åtgärder som finns idag.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2023
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2023.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2024.

Tidigare planarbete

Tidigare fanns ett planarbete som endast berörde kajen vid Igelstaverket samt Nynäsvägen intill (Detaljplan för Karleby 2:7, 2:8 och 2:9), detta planarbete har lagts ned. Den nya detaljplanen som beskrivs ovan tar med de frågor som fanns i det föregående planarbetet men lyfter även in nya frågor samt berör ett större område.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje